مهندسی بهداشت محیط ایران

بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای – بهداشت عمومی – تغذیه و رژیم درمانی

35% تخفیف ویژه

تخفیف ویژه خرید پکیج آموزشی دوره کمک بهیاری | تخفیف 35% اعمال شد.برای مشاهده پکیج کلیک کنید

آموزش ویدئویی نسخه خوانی در داروخانه ... کلیک کنید

  • متن مطلب

داود وکیلی

کارشناس مهندسی بهداشت | طراح وب و وبلاگ نویس

راهنمای کنترل ویبریوکلرا (Vibriocholerae) درآب آشامیدنی

راهنمای کنترل ویبریوکلرا (Vibriocholerae) درآب آشامیدنی

ویبریـوکلرا عامـل وبا یـک بیمـاری اسـهالی مرگبـار اسـت. ایـن بیمـاری از طریق آب و غذای آلـوده منتقـل مـیشـود و یـک مـشکل جهـانی بـه حـساب می آید.
ایــن بیمــاری بــا اپیــدمی هــای ســختی کــه تــا بحــال داشــته اســت جــان انــسانهای زیــادی را گرفتــه اســت. هــر ســاله مــوارد بــروز و مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیماری در نقــاط مختلــف جهــان بخــصوص آفریقــا و آســیا گـزارش مـیشـود. بطوریکـه طبـق گـزارش ۱۹۹۵ سـازمان بهداشـت جهـانی مجموعــاً ۲۰۸۷۵۵ مــورد ویــا بــا ۵۰۳۴ مــورد مــرگ ناشــی از آن گــزارش شده است.

انتشار جغرافیـایی وبـا نـشان مـیدهـد ایـران جـزو کـشورهای بـومی ایـن بیمـاری مـیباشـد. بطوریکـه تـا بحـال شـاهد وقـوع اپیـدمی هـای مختلفـی در نقـــاط مختلـــف ایـــران بـــویژه در سیـــستان، بلوچـــستان، خوزســـتان و کرمانـشاه بـودهایـم. در حـال حاضـر نیـز ایـن اسـتانهـا در وضـعیت خـاص آندمیـستی قـرار دارنـد و بطـور معمـول ایـن همـهگیریهـا هـر چنـد سـال یـک بــار در ســطح کــشور حــادث مــیشــود، ولــی خوشــبختانه بــا فعالیــتهــا و پـایشهـای مناسـب نظـام قـوی و منـسجم بهداشـتی در کـشور در دهـۀ اخیـر مـوارد وبـای گـزارش شـده کـاهش چـشمگیـری داشـته اسـت. بطوریکـه در سـال ۱۳۷۷ تعـداد مـوارد وبـا ۱۲۴۷ و تعـداد مـرگ و میـر ۲۱نفـر، در سـال ۱۳۸۱ تعـداد مـوارد ۱۱۸ و تعـداد مـرگ و میـر ۱نفـر، بـوده اسـت. گرچـه در ســال ۱۳۸۴ مــوارد گــزارش شــده ابــتلا بــه وبــا بــیش از هــزار نفــر بــوده است.

این مطلب رو هم حتما بخوانید : درباره عامل بیماری وبا (ویبریو کلرا بیشتر بدانید )

توصیف ویبریوکلرا :

ویبریوکلرا ، از خــانوادۀ ویبریوناســه، بــاکتری میلــهای شــکل خمیــده، بــیهــوازی اختیــاری، گــرم منفــی، بــدون تــشکیل اســپور مــیباشــد. ایــن بــاکتری در حــدود ۱/۴-۲/۶ میکــرون طــول دارد. ایــن بــاکتری قــادر بــه متابولیسم از طریق تنفس و تخمیر است.
ویبریوکلرا ، اکــسید از مثبــت و احیــاء کننــده نیتــرات اســت، توســط یــک تــار لــرزان قطبــی غــلافدار قــادر بــه حرکــت مــیباشــد. رشــد آن توســط اضـافه نمـودن کلریـد سـدیم (NaCL) تحریـک مـیشـود. امـا یـک عامـل مهـم تـــشخیص از دیگـــر ویبریـــونهـــا، توانـــائی رشـــد ویبریـــوکلرا بـــر روی نوترینت آگار بدون افزودن NaCL باشد .

این مطلب را هم حتما بخوانید : درباره لژیونلا ، عامل بیماری تب پونتیاک بیشتر بدانید .

برای مطالعه بیشتر و همچنین راهنمای کنترل ویبریوکلرا در آب آشامیدنی فایل پیوستی رو به رایگان دانلود کنید .

پیروز باشید | وبسایت مهندسی بهداشت محیط ایران

دکمه اشتراک گذاری تلگرام برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید

فایل پیوستی در قالب پی دی اف و 74 صفحه می باشد.

فرمت: Pdfحجم :709 کیلوبایت
نویسنده :
داود وکیلی
دیدگاه ها ی این مطلب

فروشگاه ما

تخفیف آموزش نسخه خوانی در داروخانه