مهندسی بهداشت محیط ایران

بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای – بهداشت عمومی – تغذیه و رژیم درمانی

35% تخفیف ویژه

تخفیف ویژه خرید پکیج آموزشی دوره کمک بهیاری | تخفیف 35% اعمال شد.برای مشاهده پکیج کلیک کنید

آموزش ویدئویی نسخه خوانی در داروخانه ... کلیک کنید

  • متن مطلب

داود وکیلی

کارشناس مهندسی بهداشت | طراح وب و وبلاگ نویس

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخر های شنا

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخر های شنا

استفاده های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مص ارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیطهای آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شناگاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته میشود. در کشور عزیز ما ایران روز به روز به ایـن امـاکن مخـصوص از طـرف بخـش خصوصی افزوده می شود.

توجـه بـه مـسائل و جوانـب بهداشـتی استخر های شنا بـرای تـأمین سـلامت و رفــاه افــراد شناگربــسیار مهــم اســت. از مــوارد بهداشتی مهــم در ایــن زمینـه توجـه بـه کیفیـت آب مـصرفی مـیباشـد. بطوریکـه منبـع آب مـصرفی بایــد دارای ویژگــیهــای فیزیکــی ، شــیمیایی و میکروبــی مناســب بــوده و در طول استفاده از آب این ویژگی ها در حد مطلوب حفظ گردد.

این مطلب را هم حتما بخوانید : پاورپوینت استخر و بیماری های منتقله

در استخر های شنا بــدن انــسان مــستقیماً بــا آب در تمــاس خواهــد بــود. همچنــین غوطــهور شــدن در آب ممکــن اســت باعــث ورود آب بــه دهــان، بینــی، گــوش و چــشم گــردد. لــذا در صــورت آلــودگی شــیمیایی و میکروبــی انتقال بیماریها را به همراه خواهد داشت.

کنتــرل بهداشــتی آب استخر های شنا جهــت حفــظ ســلامت افــراد شناگر و جلـوگیری از انتقـال بیماری ها دارای اهمیـت اسـت. همچنـین حفـظ جنبـه هـای  ظــاهری و زیباشــناختی و خوشــایند بــودن آب بــرای مــصرف کننــده مهــم است.

در کــشور عزیــز مــا امــر نظــارت بــر مــسائل بهداشــتی استخر های شنا از جملـه نظـارت بـر بهداشـت آب آنهـا بـر عهـده متخصـصین بهداشت محیط در مراکز بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد.

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخر های شنا توسط مرکز سلامت محیط و کار تهیه و تنظیم گردیده است و راهنمای کاملی در ارتباط با این موضوع بخصوص برای کارشناسان عزیز مهندسی بهداشت محیط می باشد. در ادامه از باکس دانلود می توانید این راهنمای بهداشتی رو دریافت و مطالعه بفرمائید. امید هست که اشتراک مفیدی با شما عزیزان بوده باشد.

سایر مطالبی که شاید دوست داشته باشید مطالعه کنید :

پاورپوینت رایگان نانو فناوری در تصفیه آب و پساب

استانداردهای EPA برای آب شرب

دکمه اشتراک گذاری تلگرام برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید

فایل پیوستی در قالب پی دی اف می باشد

فرمت: Pdfحجم :548 کیلوبایت
نویسنده :
داود وکیلی
دیدگاه ها ی این مطلب

فروشگاه ما

تخفیف آموزش نسخه خوانی در داروخانه