نسخه خوانی

راهنمای کنترل ویبریوکلرا (Vibriocholerae) درآب آشامیدنی

مشاهده : 1,669 بار بدون دیدگاه نویسنده: داود وکیلی
دانلود رایگان اپلیکیشن نسخه خوانی

راهنمای کنترل ویبریوکلرا (Vibriocholerae) درآب آشامیدنی

راهنمای کنترل ویبریوکلرا (Vibriocholerae) درآب آشامیدنی

ویبریـوکلرا عامـل وبا یـک بیمـاری اسـهالی مرگبـار اسـت. ایـن بیمـاری از طریق آب و غذای آلـوده منتقـل مـیشـود و یـک مـشکل جهـانی بـه حـساب می آید.
ایــن بیمــاری بــا اپیــدمی هــای ســختی کــه تــا بحــال داشــته اســت جــان انــسانهای زیــادی را گرفتــه اســت. هــر ســاله مــوارد بــروز و مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیماری در نقــاط مختلــف جهــان بخــصوص آفریقــا و آســیا گـزارش مـیشـود. بطوریکـه طبـق گـزارش ۱۹۹۵ سـازمان بهداشـت جهـانی مجموعــاً ۲۰۸۷۵۵ مــورد ویــا بــا ۵۰۳۴ مــورد مــرگ ناشــی از آن گــزارش شده است.

انتشار جغرافیـایی وبـا نـشان مـیدهـد ایـران جـزو کـشورهای بـومی ایـن بیمـاری مـیباشـد. بطوریکـه تـا بحـال شـاهد وقـوع اپیـدمی هـای مختلفـی در نقـــاط مختلـــف ایـــران بـــویژه در سیـــستان، بلوچـــستان، خوزســـتان و کرمانـشاه بـودهایـم. در حـال حاضـر نیـز ایـن اسـتانهـا در وضـعیت خـاص آندمیـستی قـرار دارنـد و بطـور معمـول ایـن همـهگیریهـا هـر چنـد سـال یـک بــار در ســطح کــشور حــادث مــیشــود، ولــی خوشــبختانه بــا فعالیــتهــا و پـایشهـای مناسـب نظـام قـوی و منـسجم بهداشـتی در کـشور در دهـۀ اخیـر مـوارد وبـای گـزارش شـده کـاهش چـشمگیـری داشـته اسـت. بطوریکـه در سـال ۱۳۷۷ تعـداد مـوارد وبـا ۱۲۴۷ و تعـداد مـرگ و میـر ۲۱نفـر، در سـال ۱۳۸۱ تعـداد مـوارد ۱۱۸ و تعـداد مـرگ و میـر ۱نفـر، بـوده اسـت. گرچـه در ســال ۱۳۸۴ مــوارد گــزارش شــده ابــتلا بــه وبــا بــیش از هــزار نفــر بــوده است.

این مطلب رو هم حتما بخوانید : درباره عامل بیماری وبا (ویبریو کلرا بیشتر بدانید )

توصیف ویبریوکلرا :

ویبریوکلرا ، از خــانوادۀ ویبریوناســه، بــاکتری میلــهای شــکل خمیــده، بــیهــوازی اختیــاری، گــرم منفــی، بــدون تــشکیل اســپور مــیباشــد. ایــن بــاکتری در حــدود ۱/۴-۲/۶ میکــرون طــول دارد. ایــن بــاکتری قــادر بــه متابولیسم از طریق تنفس و تخمیر است.
ویبریوکلرا ، اکــسید از مثبــت و احیــاء کننــده نیتــرات اســت، توســط یــک تــار لــرزان قطبــی غــلافدار قــادر بــه حرکــت مــیباشــد. رشــد آن توســط اضـافه نمـودن کلریـد سـدیم (NaCL) تحریـک مـیشـود. امـا یـک عامـل مهـم تـــشخیص از دیگـــر ویبریـــونهـــا، توانـــائی رشـــد ویبریـــوکلرا بـــر روی نوترینت آگار بدون افزودن NaCL باشد .

این مطلب را هم حتما بخوانید : درباره لژیونلا ، عامل بیماری تب پونتیاک بیشتر بدانید .

برای مطالعه بیشتر و همچنین راهنمای کنترل ویبریوکلرا در آب آشامیدنی فایل پیوستی رو به رایگان دانلود کنید .

پیروز باشید | وبسایت مهندسی بهداشت محیط ایران

فرمت : Pdf حجم : 709 کیلوبایت برای دانلود رایگان کلیک کنید

فایل پیوستی در قالب پی دی اف و 74 صفحه می باشد.

نویسنده : داود وکیلی

درود بر شما ؛ داود وکیلی هستم ، کارشناس بهداشت محیط و ساکن شهر خوی . کار طراحی و تولید محتوا رو دنبال میکنم . طراحی رو صرفا برای کارهای خودم انجام میدم . امیدوار هستم که وبسایت مهندسی بهداشت محیط ایران براتون مفید باشه.

برنامه اندروید نسخه خوانی - دانلود رایگان از کافه بازار

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
توجه مهم : دیدگاه های شامل توهین و بی احترامی و تبلیغاتی پذیرفته نخواهد شد.

محصولات فروشگاه ما

نمایش همه محصولات
سندرم متابولیک - پاورپوینت ،دانلود پاورپوینت سندرم متابولیک

پاورپوینت سندرم متابولیک


دانلود پاورپوینت سندرم متابولیک بنام خداوند نیکی ها سندرم متابولیک  = سندروم x =سندروم مقاومت به انسولین =MetS شامل مجموعه ای از اختلالات متابولیک ...

مشاهده : 3,633 بار

مختصری درباره وبسایت علمی آموزشی مهندسی بهداشت محیط ایران

وب سایت مهندسی بهداشت محیط ایران از اردیبهشت ماه 1392 با هدف ارائه محتوای بهداشتی با محوریت مهندسی بهداشت محیط پا به دنیای مجازی گذاشته است.ما در سایت مهندسی بهداشت محیط ایران سعی در به اشتراک گذاری محتوای مفید برای دانشجویان و فارغ التحصیلان و همکاران بهداشتی داشته و تمام سعی خود را برای این مهم به کار گرفته ایم و در این مسیر نیز به پیشنهادات و انتقادات شما نیازمندیم. امیدوار هستیم بتوانیم قدمی هرچند کوچک در ارتقای سطح علمی همکاران و دانشجویان عزیز بر داشته باشیم.موضوع فعالیت ما علاوه بر بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت عمومی ، تغذیه و رژیم درمانی و آموزش نسخه خوانی در داروخانه می باشد.